Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:  Buro Social

Artikel 2 Algemeen

 1. De voorwaarden gelden, met nadrukkelijke uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, voor ieder aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. De opdrachtgever dient opdrachten schriftelijk te bevestigen. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er wel mee instemt dat de opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de opdrachtnemer daarin niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtnemer rust de verplichting om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
 2. Indien en zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien door de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. Is binnen de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 5 Inschakelen van derden

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van de opdracht, door of namens opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
 2. Als de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.
 3. Indien bij uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risicogoederen of diensten van derden betrekt om deze door te geven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt da het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal de opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Honorarium

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijken uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.
 4. Het standaarduurtarief bedraagt EURO 75,00 exclusief onkosten/ exclusief btw.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien de opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 7. Voorts is de opdrachtnemer gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.
 8. Bovendien mag de opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan de opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van de opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. De opdrachtnemer zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 9. Indien de honorering op enigerlei wijze afhankelijk is gesteld van omstandigheden of feiten die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door de opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,- afwijkt van de opgave en afrekening van de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen, na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd één of meer voorschotten op de totale prijs in rekening te brengen.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. De opdrachtnemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. De opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling te weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 7. De opdrachtnemer kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. Onverminderd het overigens in de deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, teksten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 3. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, teksten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doelstelling te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om voor externe communicatie van de opdrachtgever bepaalde uitingen te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie.
 6. Tenzij het werk zich hier niet voor leent, is de opdrachtnemer gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te vermenigvuldigen.
 7. Na voltooiing van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarverplichting met betrekking tot de gebruikte gegevens en materialen.

Artikel 10 Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige  voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijke opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met minimum van € 50,00.
 2. Indien de opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien de klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 4. De prestatie van de opdrachtnemer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien bewerkt of verwerkt, aan derden geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heet genomen.
 5. Reclames welke niet schriftelijk en tijdig als omschreven in dit artikel zijn geschied, hoeven niet meer door de opdrachtnemer in behandeling te worden genomen.

Artikel 12 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
  2. In de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever zonder toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer, heeft de opdrachtnemer het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, gemaakte kosten, daardoor begrepen de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Indien de werkzaamheden voor de opdrachtgever bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst gelden voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst voor onbepaalde tijd kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste een maand.
 5. Indien afspraken worden afgezegdt dient dit minimaal 24 uur van te voren gedaan te worden. Mocht dit niet zo zijn wordt er 1 uur in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voortdoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn afspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Opdrachtgever heeft in artikel 13.1, 13.2 en 13.2 genoemde gevallen geen recht op enige schadevergoeding.
 8. De opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien de opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 werkdagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 14.1 genoemde verplichting, heeft de opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

a)  Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b)  Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige en duidelijke gegevens.

c)  Fouten of tekortkomingen van de door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d)  Gebreken in offertes van derden of voor overschrijdingen van prijsopgaven aan derden.

e) Fouten of tekortkomingen indien de opdrachtgever het tot stand komen of laten uitvoeren van een bepaalde proef of prototype achterwege heeft gelaten, en deze fouten of tekortkomingen in een dergelijke proef of prototype wel waarneembaar zouden zijn geweest.

 1. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor aan haar toerekenbare directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, te verminderen met de door opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden.
 2. In afwijking van hetgeen onder 15.2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd van zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, is voltooid.
 5. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:

a)  De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;

b)  De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

c)  Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van direct schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 16 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedrager, elektronische bestanden of software vrij zij van virussen en defecten.

Artikel 17 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te verwijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst de ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan op generlei wijze, behoudens instemming van opdrachtnemer, medewerkers van de opdrachtnemer of van ondernemingen waarop de opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken (zijn) geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken.

Artikel 20 Geschillen

 1. De burgerlijke rechter van het arrondissement Noord-Nederland neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 Meer informatie over Algemene voorwaarden?

© Buro Social 2021
Ontwikkeling: Convident